MongoDB ile Geospatial İşlemleri [1]

Geospatial(GIS) Nedir ?

Senaryo

Empire State Binası ve Çevresi

Adım 1 : Bölgelerin konum verilerinin kayıt edilmesi

Kırmızı Bölge Konumları
-1- 40.74853699089275, -73.98858493537098
-2- 40.74726238090552, -73.98556200333172
-3- 40.747762258712925, -73.98519722290376
-4- 40.74904334924098, -73.98818965097936
Kırmızı bölge ekleme sorgusu
Mavi Bölge Konumları
-1- 40.748612568756094, -73.98693974157744
-2- 40.7478586961976, -73.98512388606474
-3- 40.74841749743118, -73.98472155471039
-4- 40.749018965511745, -73.98611898561454
-5- 40.74875074393167, -73.98632015129174
-6- 40.74890720665152, -73.98671443601901
Mavi bölge ekleme sorgusu
Mor Bölge Konumları
-1- 40.74912462827149, -73.98812259575745
-2- 40.74862882468412, -73.98699606796521
-3- 40.74891939854641, -73.98672248264424
-4- 40.748777159751484, -73.98633088012599
-5- 40.748962070125565, -73.98619945188356
-6- 40.74969967452865, -73.98771221777587
Mor bölge ekleme sorgusu

Adım 2 : Konum verisi ile test edilmesi

Test Konum Yerleri
Test Konumları
-A- 40.74832423412688, -73.98723144238832 (Kırmızı Bölge)
-B- 40.74845021793302, -73.985670396684 (Mavi Bölge)
-C- 40.7486644251854, -73.98654273407209 (Mavi Bölge)
-D- 40.748777159751484, -73.98633088012599 (Mor Bölge)
-E- 40.749151292494, -73.98546753897378 (Bölge Dışı)
Konum bilgisine göre hangi bölgede olduğun sorgulanması
A Noktası kırmızı bölgede yer almaktadır
B Noktası mavi bölgede yer almaktadır
C Noktası mavi bölgede yer almaktadır
D Noktası mor bölgede yer almaktadır
E noktası belirlenen bölgelerden hiçbirinde olmadığı için sonuç bulamadı

Sonuç

--

--

https://ajiyba.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store