InfluxDB ve Grafana ile Monitoring [3] Dinamik Tablo Yapısı

Adım 1 : Veri Hazırlanması

Örnek veri olarak Miller & Keith (2018) — Wind Plant Data veri setini kullandım. Bu veri setinde rüzgar türbinleri hakkında veriler içermektedir.

Adım 2 : Statik Tablo Yapısının Hazırlanması

Yeni bir panel ekleyerek gerekli sorguyu yazıyoruz.

 • sütün birimi (Unit) => Energy > Megawatt(MW)
 • hücre görünüş biçimi (Cell display mode) => Gradient gauge
Normal bir tablo gösterimi

Adım 3 : Dinamik Tablo Haline Getirme

Dashboard kısmında sağ yukardaki “Dashboard Settings” kısmına giriyoruz. Daha sonra sol tarafda bulunan menüden “Variables” seçeneğine tıklıyoruz. “Add Variable” butonuna tıklayarak yeni bir değişken ekliyoruz.

Dashboard Settings > Variables > Add Variables
 • Name : değişken adı
 • Label : tablo üzerinde açılır menü gelecek ver orada gözükecek etiket ismi
 • Type : bu değişlenin tipini belirtiyoruz
 • Hide : etiketin gözüküp gözükmemesini ayarlıyoruz.
 • Data Source : hangi veri kaynağını kullanıyorsanız onu seçmeniz gerekiyor
 • Refresh : bu seçenek ile değişlenin yenilenme durumunu belirliyoruz
 • Query : burada yazılı olan sorgu influxql dilinde “WindPlant” tablosundaki sütun isimlerini getiriyor.
 • Multi-value : açılır menü üzerinde birden fazla değeri seçebilme özelliğini aktif/pasif olarak ayarlamaya yarıyor
 • Include All option : açılır menü üzerinde “All” seçeneği eklenip eklenmemesi gerektiğini belirtiyor.
 • Bu kısımda yazılan sorgunun cevabını görüyoruz aynı zamanda değişkenin tuttuğu değerlerdir.
Düzenlenmemiş Sorgu
Düzenlenmiş Sorgu

--

--

https://ajiyba.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store