InfluxDB ve Grafana ile Monitoring [2] Veri Görselleştirme

Grafana Anasayfası

Menüler

Ekranda sol tarafda aşağıdaki menüler bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçı üzerinde duracağım.

 • Search
 • Create
 • Dashboards
 • Explore
 • Alerting
 • Configration
 • Server Admin
 • Admin
 • Help

InfluxDB Ekleme

Configration > Data Source > Add Data Source yolunu izledikten sonra gelen listeden InfluxDB seçiyoruz.

InfluxDB bilgilerini ekleme

Verileri Görme ve Sorgulama

Menüden Explore kısmına gelirsek aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşacaksınız.

Explore ekranında sorgular hazırlayarak verileri timeseries veya tablo olarak görüntüleyebiliriz.
 • FROM : burada measurement yani tablomuzu seçiyoruz.
 • WHERE : sorgumuzun içerisinde koşul eklemek için kullanılıyor.
 • SELECT : kısmından görmek istediğimiz verileri seçiyoruz.
 • FORMAT AS : verilerimizi timeseries olarak mı tablo olarak mı görmek istediğimizi seçiyoruz.
Son 5 Yılın USDTRY tablosundaki TRY verilerini getiren sorgu.
Son 5 Yılın Dolar Kuru Grafiği
Son 5 Yılın Dolar Kuru Tablosu

Dashboard Hazırlama

Menüden Create > Dashboard yolunun izlerseniz size boş bir dashboard karşılayacaktır. Bu dashboard üzerine farklı grafikler hazırlayabilirsiniz.

Tüm proje dosyalarına Github üzerinen ulaşabilirsiniz.

--

--

https://ajiyba.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store