InfluxDB ve Grafana ile Monitoring [1] Veri Kaydı

InfluxDB

Influxdb zaman serisi verilerini saklayabilmek ve işleyebilmek için özel hazırlanmış bir veritabanıdır.[1]

Grafana

Grafana verileriniz için sorgulama, görselleştirme, uyarı verme ve analiz yapmanıza olanak sağlayan açık kaynak platformdur.[2]

Birazda Proje

Influxdb ve Grafana kullanımı daha iyi gösterebilmek için örnek bir senaryo hazırladım.

Verilerin Alınması

Aşağıdaki metod ile url’e istek atılır ve gelen cevap içinde bulunan rates dizisi geri döndürülür.

Döviz Verilerinin Çekilmesi

Verilerin Kayıt Edilmesi

InfluxDBClient kütüphanesini import ettikten sonra “client” adında bir değişken tanımlanıyor. InfluxDBClient parametreleri adres, port, kullanıcı adı, parola ve veritabanı adı.

Verilerin Görüntülenmesi

Bu metod verilerin Influxdb üzerinden sorgu ile alınıp gösterilmesini sağlar.

Tüm proje dosyalarına Github üzerinen ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

--

--

https://ajiyba.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store